Verzekeringsvoorwaarden afkoop eigen risico.

De verzekering verzekert tegen de risico's en tot de bedragen die in de huurovereenkomst staan vermeld minus een eigen risico dat door verzekerde wordt gedragen. Het eigen risico van de verzekerde wordt door afsluiting van de verzekering beperkt tot een bedrag van € 250 tot Euro 350 per gebeurtenis. De verzekering is afgesloten voor een omschreven periode en voor een omschreven verhuring. Een verzekering geldt alleen voor degenen op wiens naam ze staat. Verzekeringen zijn niet overdraagbaar. Wat voor de ene verzekerde is bepaald, geldt niet voor de andere, tenzij dat uitdrukkelijk staat vermeld.

Huurovereenkomst
Als huurovereenkomst geldt het originele contract dat de verhuurder voor het gehuurde uitgeeft. Als huurovereenkomst kan voor deze verzekering ook worden opgevat de orderbevestiging die door de agent wordt uitgegeven, mits daarop aangegeven staat wie de huurder is en om welk gehuurd object het gaat en welke periode het betreft en wat de hoogte van de borg is.

De verzekering is niet geldig indien deze niet voor de gehele huurperiode is afgesloten.
De verzekering is niet geldig indien de verzekeraar al eens heeft laten weten hem niet meer te willen verzekeren. In dat geval betaalt de verzekeraar de eventueel al betaalde premie terug zodra verzekerde daarom vraagt.

De geldigheidsduur is gelijk aan de huurperiode waarop de verzekering betrekking heeft. Indien de huurperiode verlengt wordt tijdens die periode blijft de verzekering van kracht en wordt uitgebreid met de verlengde periode.

De dekkingsperiode begint zodra verzekerde het gehuurde heeft overgedragen gekregen van verhuurder. De dekkingsperiode eindigt zodra verzekerde het gehuurde weer overdraagt aan verhuurder, dan wel het gehuurde op enigerlei wijze verlaat.

De verzekering sluit dekking uit indien het gehuurde aan het einde van de huurperiode niet conform standaard regeling wordt overgedragen aan de verhuurder, dan wel op enige wijze onbeheerd wordt achtergelaten.

Algemene beperking van de geldigheid van de verzekering.
De dekking van het verzekerde is beperkt tot de in het huurcontract gestelde beperkende voorwaarde
inzake gebruik van het gehuurde.

Het betalen en terugkrijgen van de premie.
De dag voordat de geldigheidsduur ingaat, moet de verzekerde de premie betaald hebben aan de agent die de verzekering heeft uitgereikt. Wanneer dit niet gebeurt is de verzekering niet geldig. De plicht van de verzekerde tot het betalen van de premie blijft echter ook dan bestaan. Bij uitkering van schadevergoeding kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van premie of een gedeelte daarvan.

Aanmelden van schade.
Wanneer er iets gebeurt waarvoor men verzekerd is, moet deze gebeurtenis door verzekerde of diens rechtverkrijgende worden gemeld binnen 72 uur na afloop van de huurperiode.
Aanmelding geschiedt schriftelijk. Bij de aanmelding is een schriftelijke verklaring nodig van de
verhuurder, c.q. degenen die het gehuurde heeft terugontvangen van de huurder. Deze verklaring
bevat tenminste de volgende punten
- een beschrijving van de schade
- een verklaring dat deze schade door ge huurder is veroorzaakt - een indicatie van het schade bedrag
- de verklaring dat voor het gehele schadebedrag ter plaatse borg is ingehouden.
- de ondertekening van het schadeformulier door plaatselijk verhuurder
- de datum dat de schade is geconstateerd door huurder
- de datum dat de schade is geconstateerd door verhuurder.

Overige verplichtingen van de huurder
In geval van schade is de huurder verplicht al het geen te doen om de schade te beperken, alle aanwijzingen van huurder op te volgen, alle medewerking te verlenen aan verzekeraar indien daarom gevraagd wordt en niets te doen dat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden. Verzekerde draagt alle aanspraken op eventuele schade vergoeding die betrekking hebben op het schadegeval over de verzekeraar. De overdracht van deze aanspraken gaat tot het maximaal uit te keren bedrag, waarop de verzekerde aanspraak maakt.

De bewijslast van beschadigingen en verlies en diefstal van het gehuurde berust bij de verzekerde.

Algemene uitsluitingen
De dekking van de verzekering strekt zich niet uit tot schade die direct verband houdt met molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Wanneer verzekerde tijdens bovengenoemde gebeurtenissen schade lijdt, die hiermee verband houdt, keert de verzekeraar slechts uit wanneer verzekerde kan bewijzen dat de schade daadwerkelijk niets met deze gebeurtenissen te maken had.
- schade die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt wordt door het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur.
- schade die direct of indirect verband houdt met inbeslagname en/of verbeurdverklaren.
- schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreakties, onverschillig hoe en waarde reaktie is ontstaan.
- schade tengevolge van het deelnemen aan of het begaan van strafbare feiten.

Het recht op vergoeding vervalt indien bij de aanvang van de huurperiode zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren dat het ontstaan van de kosten redelijkerwijs te verwachten was. Het recht op uitkering of schadevergoeding vervalt ten aanzien van de gehele claim als door de verzekerde of zijn rechtverkrijgende onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt.

Meer dan één verzekering voor hetzelfde risico bij verschillende verzekeraars.
indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een vergoeding of uitkering van een andere verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die schade voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat. waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden.

Betaling van de uitkeringen.
De betaling gebeurt aan verzekerde, tenzij deze schriftelijk heeft laten weten dat de betaling aan iemand anders moet worden betaald. Indien uw reisverzekering nihil uitbetaald moet daarvan een bewijs worden geleverd waaruit blijkt hoeveel de reisverzekering al dan niet vergoed. Het bedrag dat uw reisverzekering wel gaat betalen zal in mindering worden gebracht op de uitbetaling

Verval van rechten.
De vordering van verzekerde of zijn rechthebbende vervalt 180 dagen nadat de verzekeraar laarstandpunt (afwijzing of betaling) heeft duidelijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.

Geschillen.
Geschillen die uit deze overeenkomst voortkomen, worden voorgelegd aan de bevoegdrechter, tenzij de partijen het eens worden over een andere manier om het conflict op te lossen.